metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Yayın Etiği ve Malpraktis Beyanı

Makale göndermeden önce dergimizin yayın politikaları, makale değerlendirme süreci ve yazım kuralları başlıklarını da inceleyiniz. 

 

1. Uluslararası, süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI) yüksek yayın etiği standartlarını sağlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yayın eylemine katılan tüm taraflar (editörler, yazarlar, hakemler ve yayıncı) etik davranış standartları üzerinde anlaşmak zorundadır.

2. Elsevier tavsiyelerine ve Yayın Etiği Komitesinin Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama - COPE Kılavuzlarına dayanan Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Beyanı ilkeleri aşağıda açıklanmıştır.

3. JMVI en iyi yayın etiği standartlarını teşvik eder ve yayın yanlış uygulamalarına karşı olası tüm önlemleri almaktadır.

 

4. Yayın ve değerlendirme ücretleri

·      JMVI açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir.

·      Değerlendirme sürecinde editör ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.

 

5. Gelir kaynakları

JMVI, online olarak yayınlanan ve doi numarası, hosting ve diğer basit maliyet kalemleri dışında önemli bir gideri olmayan bilimsel bir dergidir. Belirtilen masraflar dergi sahibi (Fatih ŞAHİNER) tarafından karşılanır. Bugün için herhangi bir bağış, reklam veya başka bir geliri bulunmamaktadır.

 

6. Editörlerin sorumlulukları

·      Editörler, dergiye gönderilen makaleleri, yazarın dini inancı, etnik kökeni, düşünceleri ve diğer kişisel özellikleri veya kurumsal ilişkisi dikkate alınmaksızın derginin kapsamıyla ilgisi temelinde değerlendirmekle yükümlüdür. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve netliği ile çalışmanın geçerliliğine dayanacaktır. Editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.

·      Editör, Alan Editörleri ve Editörler Kurulu gönderilen makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamaz. Editörler ve yayın kurulu üyeleri ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin inceleme altında gizli tutulmasını sağlayacaktır.

·      Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, bir makalenin yazar(lar)ının yazarının kimliğini ve makalenin kimliğini ortaya çıkarmayarak, makale türüne göre değişmek üzere alanında uzman hakemler (araştırma makaleleri için en az iki bağımsız hakem) tarafından kör inceleme sürecinden geçmesini sağlar.

·      Editörler, hakemlerin görüş ve önerilerinin zaman içinde yazarlara gönderilmesini ve makalelerin yayınlanması konusunda nihai kararı alan Editöre iade edilmesini sağlamalıdır.

 

7. Yazarlar ve Yazarların sorumlulukları

·      Orijinal araştırma makalesi yazarları, yapılan çalışma verilerini (eğer gerekiyorsa uygun istatistiki yöntemler kullanarak hesaplamalı) ve sonuçlarını doğru olarak sunmalı ve çalışmanın önemine dair objektif değerlendirmelerini güncel literatür bilgileri ile tartışmalıdır. Derleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, yorum içeren bölümler açıkça tanımlanmalıdır. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik ilkelere aykırı davranışlar olup kabul edilmemektedir.

·      Yazarlardan editör incelemesi için çalışmalarının ham verilerini sunmaları istenebilir ve uygulanabilir ise verilerin kamuya açık hale getirilmesi için hazırlanmaları gerekir. Her durumda, yazarların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmasını engellememesi koşuluyla, yazarlar bu verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

·      Yazarlar, sadece tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve sunduklarından ve başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini kullandıklarında, bunun uygun şekilde atıfta bulunduklarından emin olmalıdırlar. Bu kurallara uyulmaması etik olmayan bir davranış olup intihal olarak değerlendirilir.

·      Aynı araştırma sonuçları birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış veya değerlendirme aşamasında olan bir makaleyi değerlendirme için dergimize göndermemelidir. Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması etik dışı yayıncılık davranışıdır.

·      Yazarlık sadece çalışmanın tasarımına, fikrine, yürütülmesine, veri toplanmasına ve analizine önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlıdır. Yazarlara teknik yardım, yazma ve diğer genel destek konularında yardımcı olan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler makalenin yazarları olarak kabul edilmez. Bu kişiler “Teşekkürler” bölümünde ayrıca belirtilmelidir.

·      Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) - sonuçları veya makaledeki yorumları için çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil).

·      Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde kabul etmelerini sağlamalı ve ayrıca raporlanan çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü taraflarla yapılan görüşmelerden) kaynaktan açık ve yazılı izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazar(lar)ının açık yazılı iznini almadıkları sürece, hakemlik taslakları veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanması sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.

·      Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır. Çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olmalıdır; makale bu etki için bir ifade içermelidir. Yazarlar ayrıca makalede insan katılımcılarla deney yapmak için bilgilendirilmiş olur alındığını ifade etmelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına daima uyulmalıdır.

·      Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduğunda, dergi editörlerini veya yayıncısını derhal bilgilendirmek ve makaleyi erratum şeklinde düzeltmek veya makaleyi geri çekmek için onlarla iş birliği yapmak zorundadırlar. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir eserin önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, makaleyi derhal düzeltmek veya geri çekmek ya da derginin editörlerine makalenin doğruluğu hakkında kanıt sağlamak yazarların yükümlülüğüdür.

·      Yazarlar, akran inceleme sürecine katılmak ve editörlerin ham veri, açıklama ve etik kanıt onayı, hasta rızası ve telif hakkı izinleri taleplerine derhal yanıt vererek tam iş birliği yapmak zorundadır. "Gerekli revizyonlar" ile ilgili ilk karar verilmesi durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin her bir yorumuna sistematik ve zamanında cevap vermeli ve son teslim tarihine kadar makalelerini gözden geçirmeli ve yeniden sunmalıdır.

 

8. Hakemlerin Sorumlulukları

·      Hakem değerlendirmesi, editörlere ve derginin editör kuruluna (yazı inceleme / yayın kurulu) editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarlarla editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

·      Bir makalede sunulan bir araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz olarak değerlendiren veya hızlı incelemenin mümkün olmayacağını bilen davetli hakemler editörleri en kısa sürede bilgilendirmeli ve alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için incelemeyi reddetmelidir.

·      Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakemin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden davetli yorumcular için de geçerlidir.

·      Hakemler, yazarın telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olduklarında derginin editörüne rapor vermelidir.

·      İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler destekleyici argümanlarla net bir şekilde formüle edilmeli, böylece yazarlar makaleyi geliştirmek için kullanabilirler. Yazarların kişisel eleştirileri uygun bir değerlendirme şekli değildir.

·      Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Önceki yayınlarda bildirilen gözlem, türetme veya argüman olan herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir.

·      Makaleye ve burada açıklanan çalışmayla bağlantılı yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan davetli hakemler derhal editörlere çıkar çatışmalarını beyan ettiklerini ve gözden geçirme davetini reddettiklerini bildirmelidir, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişim kurulabilir.

·      Hakemler yazarları ırk, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, vatandaşlık ve diğer kişisel özellikleri dikkate almadan içeriğe göre değerlendirir.

 

9. Yayıncıların Sorumlulukları

·      Bilimsel suiistimal (malpraktis), hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda yayıncı, editörlerle yakın iş birliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ciddi durumda etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tanımlamak ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda böyle bir suistimali teşvik etmeyecek veya bilerek bu suistimalin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.

·      Yayıncı, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliğini ve korunmasını taahhüt eder ve kuruluşlarla ortaklık kurarak ve kendi dijital arşivini koruyarak erişilebilirliği sağlar.

 

10. Yazar Şikayet Süreci

Makaleleri göndermeden önce yazarlardan, makalenin işlenmesi ve yayınlanması ile ilgili tüm yönergeleri ve politikaları okumaları istenir. Yazarlar, herhangi bir geçerli politika ve etik yönergede herhangi bir suiistimal algılarlarsa şikâyet etme ve açıklama talep etme hakkına sahiptir. Yazarlar şikayetlerini tibbiviroloji@gmail.com adresine bir e-posta göndererek iletebilirler. Makale işleme ve değerlendirme süreçlerindeki yanlışlıklara ilişkin tüm şikayetler, geçerli yayın etiği uygulamalarına göre araştırılır.

 

Şikâyet kategorizasyonu

Bir yazar veya başka bir araştırmacı, aşağıdakilerle ilgili herhangi bir konuda şikayetlerini iletebilir:

• İntihal

• Telif hakkı ihlali

• Araştırma sonuçlarında aldatma veya yanlış araştırma sonuçları

• Araştırma için belirlenmiş standartta ihlaller

• Açıklanmayan çıkar çatışmaları

• İnceleme sürecinde önyargı

• Makale işleme süresi olağandışı bir şekilde gecikme

• Hakem incelemesi yorumlarının tatmin edici olmaması

• Yazarlık sorunları

 

Şikayetleri Ele Alma Politikası

Bir şikâyet alındığında, ilk olarak şikâyet sahibine şikâyetin alındığı tarih hariç beş iş günü içinde şikayetle ilgili uygun işlemin yapılacağına dair bir onay gönderilir. İnceleme süreci, Baş Editörün talimatları doğrultusunda Dergi işleme ekibi (yazı inceleme kurulu) tarafından başlatılır. Soruşturma sona erdikten sonra, şikâyet hakkında eksiksiz bir raporla bir toplantı yapılır. Karar alınır ve ilgili akademisyene e-posta ile iletilir. Şikayetleri mevcut Makale İşleme Sistemimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Alınan tüm şikayetler, nazik ve zamanında bir kesinlikle ele alınmaktadır.

 

Sorumluluk Reddi: Editörler ve Yayın Kurulu dergide yayınlanan makalelerin ifade edilen görüşlerinden ve içeriklerinden sorumlu değildir. Yazıların ve hataların özgünlüğü, düzeltilmesi, yazarların sorumluluğundadır. Hakemlerin kararları bir makalenin dergide yayınlanması için tek araçtır ve kesindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).