metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Makale göndermeden önce dergimizin yayın politikaları, yayın etiği ve makale değerlendirme süreci başlıklarını da inceleyiniz. 

 

1. Uluslararası, süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI), tıp ve sağlık bilimleri alanlarında deneysel, gözlemsel, epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları ve güncel derlemeleri içeren bilimsel bir dergidir.

2. JMVI Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır.

3. Arşivlenme: Dergide yayımlanan tüm makaleler kanuni yükümlülükler gereği olarak “Milli Kütüphane | National Library of Turkey” arşivinde derlenmektedir.

4. JMVI açık erişimli (open access) uluslararası bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir.

5. Yazı İnceleme ve Yayın Kurulu Üyeleri: http://www.tibbiviroloji.com/1/F4.pdf.

6. İletişim için e-posta adresi: tibbiviroloji@gmail.com

7. Gönderilen makaleler, yayın kurulu tarafından uygun ve konu ile ilgili hakemlere gönderilerek denetlenir. Makaleyi değerlendiren hakemler ve makale yazarlarının isimleri gizli tutulur. Yayın Kurulu, yazarların bilgisine başvurmaksızın, yazıların bilimsel içeriğini bozmayacak şekilde makale metni üzerinde değişiklik ve düzeltme yapabilir.

8. Makalelerin benzerlik oranlarının analizi ve denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Yayın Kurulu, dergimize gönderilen makaleler hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarını uygulayacaktır.

9. Yazarların; Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Yazar Katkı ve Onay Formu yazarların bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve potansiyel çıkar çatışması olmadığını bildiren imzalı onay belgesi olup, tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve makale başvuru belgeleri ile birlikte gönderilmelidir.

10. Yazarlar gönderilen makalenin özgün olduğunu, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olduğunu ve değerlendirme sürecinde olmadığını Yazar Katkı ve Onay Formu’nda yazılı ve imzalı olarak beyan edilmelidirler.

11. Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri farklı bir renkte yazmalı-işaretlemeli ve ek olarak, hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyası olarak isimlendirdikleri ayrı bir Word belgesi olarak göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir.

12. Tüm yazarlar, makalenin orijinal olduğunu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını beyan etmekle; Herhangi bir ilaç firmasıyla, biyomedikal cihaz üretim firmasıyla ya da ürünleri ve hizmetleri makalenin konusuyla ilgili olabilecek veya bu makaledeki çalışmaya sponsor olan şirket veya şirketlerle mevcut ya da olası bir çıkar çatışması içinde olmadığımı bildirmekle; ve hataların geri çekilmesini veya düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm yazarlar araştırmaya veya diğer makalelere önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır http://www.tibbiviroloji.com/1/F3.pdf.

13. Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları basım öncesi son kontrolleri için sorumlu yazarlara iletilir ve yazarların yayın onaylarını 5 gün içerisinde dergiye iletmeleri istenir.

14. Journal of Molecular Virology and Immunology dergisinde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör, yayın kurulunun görüşü değildir. Journal of Molecular Virology and Immunology, yayın sahibi, editör, yayın kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

15. JMVI Dergisinin editörlük ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarındaki ilkeler dikkate alınarak biçimlendirilmiştir.

16. JMVI dergisine gönderilecek yazılar tibbiviroloji@gmail e-posta adresi üzerinden kabul edilmektedir. Makale gönderimi ve çalışmaların kaydedilmesi sürecinde yapılacak işlemler ve ek belgeler http://www.tibbiviroloji.com/ adresinde bulunmaktadır. Ek belgeler:

·     Telif Hakkı Devir Formu (Copyright Transfer Form)

·     Yazar Katkı ve Onay Formu (Author Contribution and Approval Form)

·     Gönderilecek makale örneği ve başlık sayfası (Article sample for submission and title page)

17. JMVI dergisine yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar;

·     Bilimsel özgünlüğe sahip ve kaynak gösterilebilir özellikte olmalıdır.

·     Son beş yıla ait güncel bilimsel veri, bilgi ve kaynakları içeriyor olmalı.

·     Araştırma ve yayın etiği ile ilgili genel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; araştırma makalelerinin tümünde etik kurul onayı ve/veya bilgilendirilmiş onam alınmış olmalıdır.

·     Çalışmalar evrensel etik ilkelere uygun olarak yürütülmüş olmalıdır (World Medical Association Declaration of Helsinki).

18. Çalışmanın daha önceden sunulduğu kongre veya sempozyum bilgileri belirtilmelidir.

19. Yazar olarak belirtilen her kişi ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerilerinde belirtilen (www.icmje.org) ve aşağıda sıralanan yazarlığın dört koşulunu da karşılamalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin Başlık Sayfasında teşekkür edilmelidir.

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak;

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak;

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

20. JMVI dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazıda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, imla ve yazım hataları olmamasına gerekli özen gösterilmelidir.

21. Dergimizin uluslararası indekslerde mümkün olabildiği kadar atıf alabilmesi için İngilizce özet özenli bir şekilde hazırlanmalı; gramer, imla ve yazım hataları içermemelidir. Araştırma makaleleri için Özet ve Abstract kısımları; giriş-amaç, gereç-yöntem, bulgular, sonuç ve yorum bölümlerini içerecek şekilde tek bir paragraf olarak yazılmalıdır.

22. Değerlendirilmek üzere gönderilecek makale metinleri Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1.5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalı her sayfa numaralandırılmalıdır. Gönderilen grafik ve resimlerin yüksek çözünülürlüklü olması (JPG veya TIFF formatında en az 300 dpi) gerekmektedir.

23. JMVI dergisi Özgün Araştırma, Olgu Sunumu, Derleme ve Editöre Mektup kategorilerinde makale kabul etmektedir.

Araştırma makalesi;

·     Başlık Sayfası (Title Page): Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak)*, Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu.

·     Özet ve Abstract (250-350 sözcük)

·     Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler*

·     Giriş (200-500 sözcük)

·     Gereç ve Yöntem (en fazla 900 sözcük)

·     Bulgular (en fazla 900 sözcük)

·     Tartışma (en fazla 2000 sözcük)

·     Kaynaklar (en fazla 40 adet).

·     Metnin tamamı toplam 4600 sözcüğü aşmamalıdır.

·     Meta-analiz çalışmaları özgün araştırma olarak değerlendirilecektir. Dergimiz Kısa Bildiri (Short Communication) formatında araştırma makalesi kabulü yapmamaktadır. Tüm araştırma makaleleri Özgün Araştırma kurallarına göre yazılmalıdır.

·     Özgün araştırmalar en az iki hakem tarafından “çift kör hakem değerlendirmesi” ile değerlendirilmeye alınacaktır.

·     *Tam metni İngilizce olan makalelerde sadece İngilizce yazılması yeterli olacaktır.

Olgu Sunumları;

·     Başlık sayfası (Title Page): Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak)*, Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu.

·     Özet ve Abstract (100-250 sözcük)

·     Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler*

·     Giriş (150-300 sözcük)

·     Olgu raporu (en fazla 600 sözcük)

·     Tartışma (en fazla 600 sözcük)

·     Kaynaklar (en fazla 20 adet).

·     Metnin tamamı toplam 1750 sözcüğü aşmamalıdır.

·     Olgu sunumları en az iki hakem tarafından “çift kör hakem değerlendirmesi” ile değerlendirilmeye alınacaktır.

·     *Tam metni İngilizce olan makalelerde sadece İngilizce yazılması yeterli olacaktır.

Derlemeler;

·     Derleme yazılarda yazar sayısı dörtten fazla olmamalı,

·     Başlık sayfası (Title Page): Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak)*, Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu.

·     Özet ve Abstract (250-350 sözcük)

·     Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler*

·     Giriş (150-400 sözcük)

·     Uygun alt-başlıkları da içeren derleme metni (4000-6000 sözcük)

·     Sonuç (50-150 sözcük)

·     Kaynaklar (en fazla 60 adet).

·     Metnin tamamı toplam 6850 sözcüğü aşmamalıdır.

·     Derlemeler en az iki hakem tarafından “çift kör hakem değerlendirmesi” ile değerlendirilmeye alınacaktır.

·     *Tam metni İngilizce olan makalelerde sadece İngilizce yazılması yeterli olacaktır.

Editöre Mektuplar;

·     Başlık sayfası (Title Page): Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak)*, Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu.

·     Abstract (200-250 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükleri içerecek şekilde düzenlenmelidir*.

·     Mektup metninde alt bölüm açılmasına gerek olmayıp, ana metin (en fazla 650 sözcük) ve sonuç (50-100 sözcük) paragraflarını içerecek şekilde yazılmalıdır.

·     Kullanılan kaynakların sayısı 10’u geçmemelidir

·     Metnin tümü 1000 sözcüğü aşmamalıdır.

·     Editöre mektuplar en az iki hakem tarafından “çift kör hakem değerlendirmesi” ile değerlendirilmeye alınacaktır.

·     *Tam metni İngilizce olan makalelerde sadece İngilizce yazılması yeterli olacaktır.

24. Başlık Sayfası (Title Page): Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir sayfa olarak gönderilmelidir. Bu sayfa;

·     Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını ve 50 karakteri geçmeyen Türkçe ve İngilizce kısa başlıkları,

·     Yazarların isimlerini, kurumlarını, eğitim derecelerini ve ORCID numaralarını

·     Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu ve e-posta adresini,

·     Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere ilgili bilgileri içermelidir.

25. Her makale 3-4 adet anahtar sözcük içermeli; anahtar sözcükler Medical Subject Headings (MESH) (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) adresinden seçilmeli veya uygunluğu kontrol edilmelidir.

26. Tablo, şekil, grafik ve resimler "Tablo 1, 2, 3" ve "Şekil 1, 2, 3 " şeklinde numaralandırılmalı. Tablolar için numara ve açıklayıcı başlık tablonun üst kısmında yer almalı. Şekil, grafik ve resimlerin başlık ve açıklayıcı kısa metinleri alt kısımlarında yer almalıdır.

27. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı, ilgili yerlerde köşeli parantez içerisinde ve mavi renkli olarak belirtilmelidir; [44,57] gibi. Kaynaklar, Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine; http://www.nlm.nih.gov/) "Vancouver" sistemine göre yazılmalıdır. Örnekler:

·     Araştırma makaleleri için: Pass RF, Fowler KB, Boppana SB, Britt WJ, Stagno S. Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal infection: symptoms at birth and outcome. J Clin Virol 2006; 35(2): 216-20. [doi: 10.0000/cms.0000.0]

·     Kitap için: Garinis GA, Menounos PG, Patrinos GP. Mutation Detection by Single Strand Conformation Polymorphism and Heteroduplex Analysis (Chapter-6). In: Patrinos GP, Ansorge W (eds), Molecular Diagnostics (1st edition). 2005, Elsevier, San Diego, California. pp:55-65.

·     Kongre bildirisi için: Sahiner F, Ozyurt M, Ergunay K. Phenotypic and genotypic identification of candida strains isolated as hospital infection pathogens in a military hospital in Turkey. 2nd International Congress of Pan-Arab Regional Group of Military Medicine, 4-9 December 2010, Jeddah-Kingdom of Saudi Arabia. Abstract Book, p:276, S26.

·     İnternet kaynakları için: Zika Situation Report. Neurological Syndrome and Congenital Anomalies, 5 February 2016. World Health Organization, Geneva. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream. Accessed December 1, 2016.

·     Altı isimden fazla yazarı olan makaleler için ilk altı yazardan sonra "et al." ibaresi kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).