metin, gök içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145     Open Access Journal

 

 

Resmi web sitesi (Official website): http://lifemedsci.com/

 

Amaç ve Kapsam

Uluslararası (olarak geliştirilen), süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Life and Medical Sciences, genel tıp ve sağlık bilimleri alanlarında deneysel, gözlemsel, epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları ve güncel derlemeleri içeren bilimsel bir dergidir. Life and Medical Sciences Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Life and Medical Sciences dergisinde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör veya yayın kurulunun görüşü değildir.

Aims and Scope

Life and Medical Sciences is a periodically published, international (being developed as) scientific journal including experimental, observational, epidemiological studies, case reports and current reviews in the fields of general medicine and health sciences. Life and Medical Sciences is published quarterly on January, April, July and October and a volume is completed with four issues. Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Life and Medical Sciences reflect the views of the author(s) and not the opinions of the publication owner, editor, or the editorial board.

 

Yayın Süreci ve Politikaları

Life and Medical Sciences açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir. Life and Medical Sciences, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel makalelerin, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. ©Telif hakkı Life and Medical Sciences dergisine aittir. Bu dergide yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Life and Medical Sciences çift kör hakem değerlendirmesi ile makale kabulü yapan hakemli bir bilimsel dergidir. Makale gönderimi tarihinden itibaren ilk değerlendirme sürecinin bir ay içerisinde ve nihai karar sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması hedeflenir. Her yılın son sayısı kapak sayfasında o yıl içerisinde hakemlik yapan akademisyenlerin bir listesi sunulur.

Publication Process and Policies

Life and Medical Sciences, the publication owner, the editor, and the editorial board disclaim any responsibility or liability for such materials. Life and Medical Sciences is an open access journal, and no fee is charged to the authors during the process of article acceptance, evaluation and publication. Our journal is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access states, “Scientific articles that have been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers. ©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Life and Medical Sciences is a peer-reviewed scientific journal that accepts articles with double-blind peer-review. It is aimed to complete the first evaluation process within one month and the final decision process within two months from the date of article submission. A list of the academicians who were reviewers in that year will be presented on the cover page of the last issue of each year.

 

Dergide yayımlanan tüm makaleler “Zenodo open data repository” arşivinde derlenmektedir.

All articles published in the journal are compiled in the archives of the “Zenodo open data repository”.

 

 

 

Tüm Makaleler (Arşiv) 2022-......

All Articles (Archive) 2022-......

 

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

2023 : 2 (2)

2023 : 2 (1)

2022 : 1 (3)

2022 : 1 (2)

Tüm Makaleler

Nisan - April

Ocak - January

Ekim - October

Temmuz - July

All Articles

 

Derginin tarandığı ve indekslendiği veritabanları:

The journal is abstracted and indexed by:

ASOS index, BASE, Crossref, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, OpenAIRE, OUCI, PlumX, ResearchGate, ROAD, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo.

 

 

Diğer Tüm Veritabanları ve İndeksler >>>

All Other Databases and Indexes >>>

 

Editör: Prof. Dr. Oktay SARI

Yazı İnceleme / Yayın Kurulu Üyeleri

Editor: Prof. Oktay SARI

Reviewer / Editorial Board Members

İletişim:

Telefon: +90 552 297 26 44 (Prof.Dr. Fatih ŞAHİNER)

E-posta: cmsciencetr@gmail.com

Contact:

Phone: +90 552 297 26 44 (Prof. Fatih ŞAHİNER)

E-mail: cmsciencetr@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Yayın Etiği ve Malpraktis Beyanı

Publication Ethics and Malpractice Statement

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Author Submission Guidelines and Writing Rules

Telif Hakkı Devir Formu [ pdf ]

Copyright Transfer Form [ pdf ]

Yazar Katkı ve Onay Formu [ pdf ]

Author Contribution and Approval Form [ pdf ]

 

Makale Gönderimi

Makalenizi Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları içeriğine göre düzenledikten sonra Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ile birlikte cmsciencetr@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Dergi konu başlıkları: Genel Tıp ve Sağlık Bilimleri.

Manuscript Submission

After editing your article according to the content of the Guidelines for Authors, it will be sufficient to send it to cmsciencetr@gmail.com with the Copyright Transfer Form and Author Contribution and Approval Form. Journal topics: General Medicine and Health Sciences.

 

Yayımcının Adı-Soyadı: Zeynep ŞAHİNER

Süreli Yayın Künye Bilgileri

Publisher's Name-Surname: Zeynep ŞAHİNER

Periodical Publishing Information